top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN
TICKETS VOOR VOORSTELLINGEN & EVENTS VAN MITHE

Wanneer je tickets aankoopt van Musicalcompagnie Mithe ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden

1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds Musicalcompagnie Mithe vzw en anderzijds de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van Musicalcompagnie Mithe vzw.

2. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor Musicalcompagnie Mithe vzw. Het gebruik van het materiaal, de programma’s, de interface en van de website van Musicalcompagnie Mithe vzw en de inhoud ervan impliceert automatisch dat deze algemene voorwaarden worden aanvaard.

 

3. Musicalcompagnie Mithe vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de zaalopstelling en de mogelijke wijzigingen van datum, plaats, prijs, noch voor de annulering van een evenement. De persoon of vennootschap die de bestelling uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze laatste. Zelfs al wordt de bestelling uitgevoerd voor een derde. De tickets kunnen niet worden doorverkocht aan derden noch worden geschonken aan derden in het kader van een commerciële relatie zonder schriftelijke toestemming van Musicalcompagnie Mithe vzw. De toegangskaart voor een voorstelling kan niet worden terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, noch teruggegeven, noch omgeruild, behalve in geval van annulering van het evenement. Deze terugbetaling gebeurt enkel aan de oorspronkelijke koper, mits teruggave van de toegangskaart.

 

4. De tickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het boekingsformulier en de betalingstransactie. Indien de betalingstransactie niet doorgevoerd wordt heeft de koper geen enkel rect op de tickets. 

 

5. De verzending per e-ticket is gratis. Voor tickets die op enige andere wijze verzonden dienen te worden bedraagt de handlingsfee €5,00 op het totaalbedrag van het totaal aantal gekozen tickets. bij maximaal 20 tickets. Voor de opmaak van een factuur van het order wordt er een administratie fee aangerekend van €4,50. 

 

6. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd zonder transactiekosten via de courante elektronische betaalmiddelen.

 

7. De koper verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn. Ticketbalie BVBA behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude.

8. Persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van Musicalcompagnie Mithe vzw te garanderen. Deze laatste kunnen eveneens worden gebruikt door Musicalcompagnie Mithe vzw voor marketingdoeleinden. Elke koper die zijn identiteit kan bewijzen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens, de gegevens te wijzigen en om het gebruik van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres info@mithe.be, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten door middel van een schriftelijk verzoek via voormelde kanalen, overeenkomstig artikel XII.13, §2 van het Wetboek van Economisch recht.

 

9. Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets: Het e-ticket, eens het is afgedrukt op wit papier, is de enige toegangskaart voor het concert. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Als dit niet het geval is, zal de toegang tot de voorstelling worden geweigerd. Elke barcode komt overeen met één enkele toegangskaart. Het e-ticket zal worden gescand/gecontroleerd aan de ingang van het evenement. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

 10. Musicalcompagnie Mithe vzw garandeert de echtheid van het ticket voor zover dit laatste is aangekocht op de site www.podiumtickets.be. Men mag bijgevolg geen enkel aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites aanvaarden. Het ticket zal niet worden terugbetaald, noch omgeruild.

 

11. Annulering van het evenement omwille van de organisator: Indien een organisator de voorstelling annuleert, worden de tickets door de organisator terugbetaald ofwel omgewisseld tegen tickets voor een andere uitvoering van het evenement, naar keuze van de koper en zolang de voorraad strekt.

 

12. Tickets kunnen onder geen enkele voorwaarde omgeruild worden.

16. De relatie tussen koper en Musicalcompagnie Mithe vzw is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax,…) als bewijsmiddel.

bottom of page