top of page

Privacy disclaimer

PRIVACYVERKLARING van Musicalcompagnie Mithe vzw

Musicalcompagnie Mithe vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Musicalcompagnie Mithe vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;

 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Musicalcompagnie Mithe vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u, na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Musicalcompagnie Mithe vzw, contactpersoon zakelijke leiding te bereiken via e-mail info@mithe.be.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?


Uw persoonsgegevens worden door Musicalcompagnie Mithe vzw verwerkt ten behoeve van onder andere de volgende doeleinden:

 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van onze leden.

 • Het plannen van musicalopvoeringen en het contacteren van en communiceren met leden, deelnemers van de lessenreeksen of kampen, publiek en vrijwilligers om in dat kader om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Musicalcompagnie Mithe vzw.

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 • Het omkaderen en begeleiden van onze leden alsook het relatiebeheer naar leden toe (events).

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

 • Voor onze leden en deelnemers van de lessenreeksen en kampen: persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres) in functie van communicatie, vervullen wettelijke verplichtingen en begeleiding, autokenmerken.

 • Met betrekking tot onkosten gemaakt door leden: bedrag, bankrekeningnummer voor uitbetaling, bewijsstukken (bij werkelijke kostenvergoeding), verklaring op eer.

 • Voor onze sympathisanten (publiek): naam, voornaam en e-mailadres.

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

 

Voor de hierna vermelde gegevens geldt dat Musicalcompagnie Mithe vzw ze pas verwerkt nadat u, los van andere aangelegenheden, over de specifieke doelstellingen van die verwerking geïnformeerd bent: 

 • Leden: verjaardagen, vergaderingen, activiteiten door de kring. Van het lid wordt verwacht dat  elke wijziging van de persoonsgegevens onmiddellijk spontaan en schriftelijk doorgegeven wordt  aan secretaris of bestuur van Musicalcompagnie Mithe vzw.

 • Sympathisanten (publiek): uitnodigen op de voorstellingen, lessenreeksen, workshops en andere activiteiten van de compagnie. Bij de uitnodiging of kennisgeving zal steeds verwezen worden naar deze privacyregels mét de mogelijkheid om zich te allen tijde uit te schrijven van onze mailinglijst. Na reservering en verwerking en betaling van bestelde tickets worden de banklistings binnen de maand na de vertoningen gewist behalve naam, voornaam en mailadres van de besteller.  Deze worden toegevoegd aan onze nieuwsbrieflijst indien de besteller daarop nog niet vermeld is. Iedereen kan zich hiervan uitschrijven of inzage vragen via de contactpagina op onze website of per e-mail aan een van onze leden/bestuur.

 

Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden: 

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, cloudsysteem);

 • het verzekeren van onze leden.

Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

 

Bewaartermijn


Musicalcompagnie Mithe vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van het lidmaatschap voor wat betreft onze leden. Voor onze sympathisanten is het noodzakelijk voor de werking van onze organisatie dat wij de e-mailadressen opslaan (jaarlijks bestand voor de uitnodigingen) tot uitdrukkelijke vraag om uitschrijving of wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt.

Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische acties ondernomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen, onder meer maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende schikkingen getroffen;

 • Alle personen die namens Musicalcompagnie Mithe vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren/anonimiseren waar mogelijk/nodig en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 • U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. 

 • U mag eisen dat uw persoonsgegevens  gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking. 

 • U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming, voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon. 

 • U hebt  het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.  

 • U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar open formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 

 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming of ticketaankoop hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

 

Bovenaan dit privacystatement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen. U kan ons te allen tijde contacteren via de contactpagina op onze website of via een van onze leden.

 

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen: Privacycommissie), de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. U kunt bovendien een procedure in rechte aanspannen. 

 

Wijziging privacy statement 


Musicalcompagnie Mithe vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. 

De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018. 

bottom of page